Образцы заявлений

Аб  залічэнні ў дзіцячы сад

Загадчыку

ДУА “Кухціцкі дзіцячы сад”  Бародзе І.В.

Прозвішча, імя, імя па бацьку законнага прадстаўніка

__________________________

_________________________

пражываючага па адрасу:

____________________________________________________

тэл.______________________

 

ЗАЯВА

 

Прашу залічыць майго (ю) сына (дачку)   __________________________

                                                                                        (прозвішча, імя, імя па бацьку)

___________________________________________________года нараджэння,

                               (дата нараджэння)

які (якая) пражывае  па адрасу:____________________________________

_______________________________________з «___»_______20_____года,

у_________________групу, з _____да _____год, з беларускай (рускай)

(тып групы)                    

мовай навучання, з рэжымам работы 10,5 гадзін.                                                                                                         

Са Статутам установы азнаёмлены (а).

Абавязуюся забяспечваць умовы для атрымання адукацыі і развіцця майго дзіцяці, паважаць гонар і годнасць іншых удзельнікаў адукацыйнага працэсу, выконваць патрабаванні ўстаноўчых дакументаў, правілаў унутранага распарадку для выхаванцаў, а таксама выконваць іншыя абавязкі, устаноўленыя актамі заканадаўства ў сферы адукацыі, лакальнымі прававымі актамі ўстановы адукацыі.

Да  заявы прыкладаю наступныя дакументы:

(патрэбнае падкрэсліць)

Накіраванне ва ўстанову

Медыцынскую даведку аб стане здароўя дзіцяці

Заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі

Заключэнне дзяржаўнага цэнтра карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі.

                                          

«_____»________________20___г.     _______________/______________/

 

                               (дата)                                          (подпіс)                 (расшыфроўка подпісу)

 

 

Аб зніжэнні платы за харчаванне 

Загадчыку

ДУА “Кухціцкі дзіцячы сад”  Бародзе І.В.

Прозвішча, імя, імя па бацьку законнага прадстаўніка

__________________________

_________________________

пражываючага па адрасу:

____________________________________________________

тэл.______________________

 

ЗАЯВА

 

Прашу знізіць плату за харчаванне на ____ % майму (ёй) сыну (дачцы) _____________________,  __________ года нараджэння.

Да  заявы прыкладаю наступныя дакументы:

(патрэбнае падкрэсліць)

Копію пасведчання мнагадзетнай сям'і.

Копію пасведчання апякуна

Выпіску з медыцынскіх дакументаў - для дзяцей з анкалагічнымі захворваннямі, хворых на туберкулёз, інфіцыраваных вірусам імунадэфіцыту чалавека;

Копію пасведчання інваліда - для дзяцей-інвалідаў;

Копію пасведчання аб праве на льготы або даведку аб праве на льготы - для членаў сямей асоб, пералічаных у падпунктах 12.2 і 12.3 пункта 12 артыкула 3 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб дзяржаўных сацыяльных ільготах, правах і гарантыях для асобных катэгорый грамадзян".

                                          

«_____»________________20___г.     _______________/______________/

 

                                  (дата)                                        (подпіс)              (расшыфроўка подпісу)

 

Аб арганізацыі падвоза

Загадчыку

ДУА “Кухціцкі дзіцячы сад”  Бародзе І.В.

Прозвішча, імя, імя па бацьку законнага прадстаўніка

__________________________

_________________________

пражываючага па адрасу:

_____________________________

тэл.______________________

 

ЗАЯВА

 

Прашу арганізаваць падвоз майму (ёй) сыну (дачцы)   __________________________________________________________

                                                                                        (прозвішча, імя, імя па бацьку)

______________________________________________________________,

з населенага пункта __________________________________________________________________.

 

 

 «_____»________________20___г.     _______________/______________/

 

                               (дата)                                          (подпіс)                 (расшыфроўка подпісу)

 

О выдаче справки

 

Заведующему

ГУО «Кухтичский детский сад Узденского района"

Бородзе И.В.

Ивановой Ольги Петровны,

проживающей по адресу:

д. Кухтичи, ул. Садовая д. 10

т. 222-22-22

Заявление

02.09.2023

 

Прошу выдать мне справку о том, что мой ребенок является воспитанником ГУО «Кухтичский детский сад Узденского района»

 

Подпись         О.П.Иванова

 

 

 

О снижении оплаты за пользование учебными пособиями

 

Заведующему

ГУО «Кухтичский детский сад Узденского района"

Бородзе И.В.

Ивановой Ольги Петровны,

проживающей по адресу:

д. Кухтичи, ул. Садовая д. 10

т. 222-22-22

Заявлени31.08.2023

Прошу освободить от платы (снизить плату на 50 %) за пользование учебными пособиями воспитанником разновозрастной группы Ивановым  Александром  05.05.2018 года рождения, на основании (указать основание для освобождения или снижения платы, например: удостоверения многодетной семьи).

К заявлению прилагаю следующие документы:

Копию удостоверения инвалида – для семей, в которых один или оба родителя инвалиды I или II группы;

Копию свидетельства о рождении – для лиц, являющихся детьми лиц, перечисленных в подпунктах 3.2, 3.4 и 3.7 пункта 3 и пункте 10 статьи 3 Закона Республики Беларусь ”О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан“;

Копию удостоверения инвалида о праве на льготы родителя, удостоверение о праве на льготы либо справка о праве на льготы – для членов семей лиц, перечисленных в подпунктах 3.2, 3.4 и 3.7 пункта 3, пункте 10 и подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 Закона Республики Беларусь ”О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан“;

Копию удостоверения инвалида – для детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, инвалидов с детства;

Выписку из медицинских документов – для детей, являющихся воспитанниками учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования, и страдающих онкологическими заболеваниями или больных туберкулезом;

Копию удостоверения многодетной семьи.

 

Подпись         О.П.Иванова

Образцы  заявлений  для сотрудников

В комиссию

по назначению пособий

ГУО «Кухтичский детский сад Узденского района»

Ивановой Ольги Петровны,

проживающей по адресу:

д.Кухтичи , ул. Садовая, д.10

222-22-22

 

Заявление

10.12.2013

Прошу назначить пособие по уходу за ребёнком до 3 лет.

Сообщаю сведения о проживающих совместно со мной членах моей семьи:

Петрова Наталья Петровна, 1964 г.р. – мать;

Иванов Иван Иванович, 05.05.2014 г.р. – сын;

Иванов Иван Андреевич, 17.09.1984 г.р. – муж.

Прилагаю к заявлению следующие документы:

Копию свидетельства о рождении ребенка (для иностранных граждан и лиц без гражданства - которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, - при наличии такого свидетельства);

Копию решения суда об усыновлении – для семей, усыновивших детей;

Выписки (копии) из трудовых книжек родителей (усыновителей, опекунов) или иные документы, подтверждающие их занятость;

Справку о составе семьи (выписку из домовой книги (при её наличии) – для граждан, проживающих в одноквартирном, блокированном жилом доме);

Справку о том, что ребёнок не посещает дошкольное учреждение либо о том, что гражданин является обучающимся или воспитанником учреждения образования (с указанием иных необходимых сведений, которыми располагает учреждение образования

Копию решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжении брака или иной документ, подтверждающий категорию неполной семьи, - для неполных семей

Справку о выходе на работу, службу, учёбу до истечения отпуска по уходу за ребёнком в возрасте до 3-х лет и прекращении выплаты пособия – при оформлении отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3-х лет другим членом семьи

 

Обязуюсь немедленно известить об оформлении ребёнка в учреждение, обеспечивающее получение дошкольного образования, о перемещении его в образовательное учреждение интернатного типа, о лишении родительских прав, смерти ребёнка, о трудоустройстве, об осуществлении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и т.п. (для органов социальной защиты) и об отсутствии трудового стажа.

По достижению ребёнком возраста 1,5; 2 и 2,5 лет обязуюсь предоставить в течение месяца справку участкового врача о том, что ребёнок не оформлен в детское дошкольное учреждение.

 

Подпись         О.П.Иванова

 

В комиссию по   назначению пособий

ГУО «Кухтичский  детский сад Узденского района»

Ивановой Ольги Петровны,

проживающей по адресу:

д. Кухтичи, ул. Садовая, д. 10

т. 222-22-22

Заявление

10.08.2023

Прошу назначить пособие как ставшей на учёт в государственный орган здравоохранения до 12-недельного срока беременности.

К заявлению прилагаю заключение врачебно-консультационной комиссии.

 

Подпись         О.П.Иванова

 

Заявление принято

«_____»___________ 20____ г. __________ /_____________________/

 

поделиться в: